کوه نوردی رنج است یا لذت ؟ از بلندی ها بالا رفتن و مسیر های سخت را طی کردن . یاد گرفتن این که فتح بلند ترین قله ها با یک قدم شروع می شود . یاد گرفتن این که فقط پشتکار و تحمل سختی ها تو را به هدف می رساند. تجربه از بالا نگاه کردن به شهر پر از هیاهو و در نهایت شادی رسیدن به قله . همه این ها را می شود در کوه پیدا کرد ...